Գանտիլլիի Գերեզմանատուն

Գանտիլլի

Շուրջ ԺԸ. դարու սկիզբներէն գոյութեան մասին տեղեկութիւն ունինք։ Սոյն գերեզմանատան մէջ, Ա. Աշխարհամարտէն առաջ տեսնուած են 1711էն սկսեալ թուականներէն տապանաքարեր։ Տարածութիւնն էր 2050 քառակուսի մեթր։ 1967ին որմնափակուած է։ Այստեղ կը հանգչի տեղւոյն քարոզիչ Երեմիա Եպիսկոպոս Թավուքճեան (+1888)։