ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ Ս. ԶԱՏԿԻ ՊԱՏԳԱՄԸ

Kategori: Կրօնական

zadigԲայց յայտնեցաւ այժմիկ յերեւել
Փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի.
որ խափանեաց զմահ եւ լուսաւոր արար
զկեանս եւ զանեղծութիւն
ի ձեռն աւետարանին
(Բ. Տիմոթէոս 1.10)

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ

Հեթանոսաց Առաքեալը՝ Պօղոս, հասած ըլլալով կեանքի վերջալոյսին, իր ձեռնասունին գրած նամակին մէջ կ՚ընդգծէր Յիսուս Քրիստոսի առաքելութեան կարեւորութիւնը։ Առաքելութիւն մը, որ նախասահմանուած էր բուժելու մեղաւոր մարդուն օձախայթ եւ մահուան անէծքով լղրճուած կեանքը։ Սուրբ Առաքեալը, Յիսուս Քրիստոսի յայտնութիւնը կը ներկայացնէր որպէս Աստուածատուր շնորհք։ Շնորհք մը՝ որով ՙմահը կործանուած՚ էր եւ ՙլուսաւորուած՝ կեանքն ու անմահութիւնը։ Շնորհք մը՝ որ փոխանցուած էր Աւետարանով, լուծելու համար մարդուն կեանքը գերեվարած մեղքի կապանքները։

Պօղոս Առաքեալ, որ ինքզինքը կը նկատէր «առաքեալներու յետինը եւ նոյնիսկ ոչ արժանի առաքեալ իսկ կոչուելու», կը գրէր այս բառերը, իր կեանքի փորձառութեամբ, հաղորդուած ըլլալով Աստուածային փրկարար շնորհքին հետ, զոր կը նկատէր պատիւ մը, ընծայուած՝ եկեղեցւոյ երբեմնի հալածիչին։ Այդ շնորհքով պատուուած եւ առաջնորդուած էր Աւետարանի քարոզութեան։ Ան, վստահ գիտէր, թէ որո՞ւն կը հաւատար եւ որո՞ւն կը ծառայէր։ Հաստատ համոզում գոյացուցած էր, թէ մահը կոխկռտուած էր Քրիստոսի մահուամբ, եւ լուծուած՝ մահաբոյր կնիքը դատապարտութեան. եւ ի վերջոյ դատարկ թողուած գերեզմանէն ծագած յարութեան լոյսով, նոր կեանքն էր պարգեւուած։

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ

Ս. Յարութեան իւրաքանչիւր տաղաւարին զիրար կ՚ողջունենք այս աւետիսով, որ ինքնին հիմնաքարն է Քրիստոնէական մեր լոյս հաւատքին։ Շրթներէ աւանդաբար արտաբերուած այս բառերը, կարող են ջերմացնել նոյնիսկ հաւատքի տկարութեան կամ պակասութեան պատճառաւ սառնացած սրտերն ու հոգիները, եթէ տրամադրութիւն ըլլայ մերձենալու Ս. Յարութեան կենսապարգեւ խորհուրդին եւ կենսաւորուիլ Անոր մշտափայլ լոյսով։ Քրիստոսի պարապ թողած Ս. Գերեզմանը մինչեւ այսօր կը շարունակէ տարփողել կեանքին իմաստը եւ անմահութեան գաղափարը։ Ս. Յարութեան աւետաբեր հրեշտակին խօսքը հրաւէր մըն է բոլորիս, Քրիստոսը փնտռելու կենսաւետ գործերու ու վայրերու մէջ։ Սակայն քիչ չէ անոնց թիւը, որոնք կառչելով մահաբոյր գերեզմաններու, իրենց կեանքը կը խաւարեցնեն, ապստամբելով Երկնային Նախախնամութեան դէմ, ու կը շարունակեն մնալ մահուան ստուերին ներքեւ։ Այդ ստուերը կը շարունակէ կեանքը մթագնել, եթէ մարդիկ շարունակեն յամառիլ Քրիստոսի անձին մէջ պարզ մարգարէի մը եւ կամ սոսկ պատմական մեծանուն դէմքի մը ներկայութիւնը տեսնելու իրենց թիւր կարծիքին վրայ։ Մահը, արդիւնքն է մեղքին։ Քրիստոս, Հօր Աստուծոյ կամքը կատարելով յանձն առաւ ենթարկուիլ անարգ մահուան, նոյնիսկ՝ այդ անարգանքին առընթեր առաւել նուաստացուցիչ երեւոյթի մը եւս հանդուրժեց, համարուած ըլլալով աւազակներու դասակից։ Մսուրի մէջ ծնած, մարդոց ոտքը լուացած Քրիստոսն է, որ խօսած էր իր առաքելութեան մասին. «Մարդու Որդին չեկաւ ծառայութիւն ընդունելու, այլ ծառայելու եւ իր անձը որպէս փրկանք տալու շատերու փոխարէն» (Մտթ. 20.28)։ Արդարեւ Հօր Աստուծոյ գերագոյն զոհողութիւնն էր, որով Իր Միածին Որդին մեղքը միանգամընդմիշտ խաչին վրայ բեւեռեց։ Մարդիկ՝ մունչ ոչխարի մը նման խուզուելու տարուող Աստուծոյ Անարատ Գառնուկին արիւնով գնուեցան մեղքի ծառայութենէն։ Այդ զոհողութեան փրկարար շնորհքն էր, որ բացաւ դրախտի սրովբէափակ դուռը։ Այդ զոհողութիւնն էր, որ պատռեց այն վարագոյրը, որ կը սքօղէր մարդուն աչքերը, անտեսանելի դարձնելով Աստուծոյ սրբարար հրաշքները։ Նոյն զոհողութիւնն էր, որով մահապարտութեան գործիքը վերածուեցաւ կեանքի ծառի, ըլլալով Աստուածապարգեւ հակաթոյնը «բարիի եւ չարի գիտութեան ծառին պտուղին դառնութիւնը ճաշակելով» թունաւորուած մարդուն համար։

Ս. Յարութեան մեծագոյն հրաշքին աւետիսը երբ կարող է կենսաւորել մարդուն առօրեայ կեանքը, նաեւ առհաւատչեան՝ յաւիտենական կեանքին, այլեւս բոլորովին անտեղի կ՚ըլլայ նախընտրել խաւարի մէջ բնակութիւնը եւ շնչել անոր մահաբոյր մթնոլորտը։ Քրիստոսի խօսքը կ՚արձագանգէ ընդգծելով յաւիտենական կեանքին նախապայմանը. «ով որ կը հաւատայ ինծի, թէպէտ մեռնի ալ, պիտի ապրի. իսկ ով որ կենդանի է եւ կը հաւատայ ինծի՝ յաւիտեան պիտի չմեռնի» (Յովհ. 11.25-26)։

Եթէ կը հաւատանք Ս. Յարութեան ճշմարտութեան, մեզի կը բացուի Քրիստոսով ապրելու ճանապարհը։ Յիրաւի իւրաքանչիւր մատուցուած Ս. Պատարագին կը յիշենք, թէ Քրիստոս Ս. Հաղորդութեամբ կը բնակի մեր մէջ եւ մենք Անոր մէջ։ Երբ աննկատ չենք թողուր այս ճշմարտութիւնը եւ հաւատքով, յոյսով եւ սիրով լեցուած կը դիմենք Յարուցեալ Փրկչին, մեր առջեւ միշտ բաց կը գտնենք վերանորոգութեան դուռը եւ այդ դրան առջեւ երբ կը թողունք ամէն ինչ, որ մեզ հեռու կը պահէ մեր Արարչէն եւ Փրկչէն, կը դաւանինք, թէ «Քրիստոս մեզի համար նոյնինքն կեանքն է» եւ կþապրինք «Քրիստոսը մեր անձերուն մէջ մեծարած ըլլալու» (Փիլիպ. 1.20-21) հոգեւոր ուրախութիւնը։

Քրիստոսի Ս. Յարութեան աւետիսով նորոգուած, Քրիստոնէական մեր լոյս հաւատքով կը շարունակենք աղօթել Ամեն. Ս. Պատրիարք Հօր թանկագին կենաց եւ առողջութեան համար, վստահ ըլլալով մեր ժողովուրդի աղօթակցութենէն։

Ս. Յարութեան հրաշափառ Տաղաւարին առթիւ, կու գանք ողջունել մեր ժողովուրդի մէն մի անդամը հաւատքով, յոյսով ու սիրով, ու բաժնել Ս. Յարութեան հրճուանքը, ըսելով.

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ
ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ։

Քրիստոսի Ս. Յարութեան Տաղաւարին առիթով օրհնութեամբ կը շնորհաւորենք Առաքելական Մայր Եկեղեցւոյ բոլոր զաւակներն անխտիր, եւ քրիստոսաւանդ ջերմագին սիրով կ՚ողջունենք մեր Սրբազան եղբայրները, Միաբան Հայրերը, Քահանայից Դասը, Սարկաւագաց եւ Դպրաց Դասերը, Գալֆայեան Ուխտի Քոյրը, Աթոռոյս Տնտեսական Յանձնախումբի անդամները, Տիկնանց եւ Երիտասարդաց կազմերու անդամները, Գործածուած Զգեստներու եւ Իրեղէններու Վերարժեւորման Յանձնախումբի անդամները, Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութիւնը, Բժշկապետութիւնը, Բժշկաց Դասն ու Բոյժքոյրերը, Համայնքային Հաստատութեանց Խնամակալութիւնները, Թաղային Խորհուրդները, Տիկնանց Յանձնախումբերը, մեր համայնքային վարժարաններու Տնօրէններն ու Հիմնադիրները, Հոգաբարձութիւնները, Ուսուցչաց Դասը, Աղքատախնամ Մարմինները, Սանուց Միութիւնները եւ բոլոր մարդասիրական ու մշակութային մարմինները, Հայ Մամլոյ Խմբագիրները եւ ողջ անձնակազմը, մեր համայնքային հաստատութեանց ազնիւ բարերարները, Ստանպուլի, Անատօլուի եւ Կրետէ Կղզիի համայն հաւատացեալ եւ սիրեցեալ մեր ժողովուրդը մաղթելով բոլորին Ս. Զատկի երջանիկ տօնակատարութիւն, ինչպէս նաեւ եկեղեցաշէն, կրթանուէր եւ բարեսէր գործունէութեանց լիակատար յաջողութիւն։

Ս. Յարութեան տաղաւարին առիթով կը շարունակենք աղօթել վասն բարօրութեան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնին ու որդիական ակնածանօք կը շնորհաւորենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոսը, եւ իր անձին մէջ Մայր Աթոռի ողջ Միաբանութիւնը եւ այս առթիւ կը հայցենք, Նորին Սրբութեան եւ Մայր Աթոռի ողջ միաբանութեան աղօթքները Նորին Ամենապատուութիւն Տ. Մեսրոպ Ս. Պատրիարք Հօր առողջութեան համար։

Ի Քրիստոս սիրով եւ նոյն հոգեւոր ուրախութեամբ մեր շնորհաւորութիւնները կը յղենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին ու Կաթողիկոսութեան Միաբաններուն։

Մինչ  կը շարունակենք աղօթել Երուսաղէմի վախճանեալ Թորգոմ Բ. Պատրիարք Հօր հոգւոյն ի հանգիստ, եղբայրական սիրով մեր տօնական շնորհաւորութիւնները կ՚ուղարկենք Երուսաղէմի Նորին Ամենապատուութիւն Տ. Նուրհան Ընտրեալ Պատրիարքին ու Սրբոց Յակոբեանց Միաբաններուն։

Եղբայրական ողջոյնով եւ տօնական յուսալից աւետիսով կը շնորհաւորենք Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ բոլոր առաքելագործ վիճակաւորները հանդերձ իրենց հոգեւորական դասերով վստահ ըլլալով, թէ բոլորը աղօթակից են մեզի։

Քրիստոսի Ս. Յարութեան Տաղաւարին առթիւ ի Քրիստոս սիրով ողջունենք եւ մեր շնորհաւորութիւնները կը յղենք նաեւ բոլոր քոյր Քրիստոնեայ եկեղեցիներու առաջնորդներուն, հովիւներուն եւ հաւատացեալներուն, գլխաւորաբար Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական համայնքներուն։

Հայրական սիրոյ ջերմագին ողջոյններ կ՚առաքենք Սփիւռքի տարածքին գտնուող Պոլսահայ, Սուրբ Խաչ Դպրեվանք, Կեդրոնական, Էսայեան, Մխիթարեան վարժարաններու Միութիւններուն եւ արտասահմանի բարեպաշտ եւ եկեղեցանուէր մեր ժողովուրդին, որոնք սփիւռքեան պայմաններուն ներքեւ կը փորձեն պահել մեր աւանդութիւնները, միանգամայն հոգեւոր եւ տոհմիկ կապ պահելով իրենց ծննդավայրին հետ։

Շնորհք, սէր եւ աստուածային սրբարար զօրութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եո Հոգւոյն Սրբոյ եղիցի ընդ մեզ. Ամէն։

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ
ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

Նմա փառք, յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն։
Սիրով ի Քրիստոս,

ԱՐԱՄ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ