PATRİK GENEL VEKİLİ’NİN DOĞUŞ VE BELİRİŞ YORTUSU MESAJI

Kategori: Belgeler,Cemaat,Dini

“Annemle kardeşlerim,

Tanrı’nın sözünü duyup yerine getirenlerdir.”

(Luka 8.21)

 

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ!

MESİH’İN BELİRİŞİ KUTLUDUR!

 

Rab İsa Mesih’in sözleri kulaklarımızda yankılanmaktadır: “Annemle kardeşlerim,Tanrı’nın sözünü duyup yerine getirenlerdir”. İsa Mesih bunları söylediğinde kalabalık bir topluluk Mesih’in esenlik veren sözlerini dinliyordu. Tam o anda İsa’ya yaklaşarak, annesi ve kardeşlerinin dışarıda kendisini beklediklerini ilettiler. Mesih bir şeyler öğretmek ve prensip sahibi olmanın önemini vurgulamak istedi. O Baba’nın iradesiyle dünyaya gelmişti. Kaybolmuşları bulacak, günahkârlara Tanrı’nın evlatları olma onurunu kazandıracak, sonsuz yaşam ve mutluluk yolunu açacaktı. Dolayısıyla O’nun bu görevinin yanında her şey ikinci planda kalmalıydı. Hıristiyan yaşamında prensip sahibi olmak büyük önem taşır. İsa Mesih İncil’de şöyle buyuruyor: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin “Çarmıhını yüklenip beni izlesin.  Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir” (Matta 16.24 – 10.37-38).

 

Mesih, ayrıca  “Annemle kardeşlerim, Tanrı’nın sözünü duyup yerine getirenlerdir” sözüyle kandaşlığa bağlı olmayan yeni bir akrabalık prensibinin temelini atıyordu. Bu akrabalık bağının tesisini, kişiler Tanrı Sözü karşısında takınacakları iki aşamalı tutumla belirleyeceklerdi. Mesih, Bu aşamalardan ilkinin Tanrı’nın Sözü’ne kulak vermek, ikicisinin ise o sözleri yerine getirmek olduğunu gösteriyor.

 

Rabb’in Kutsal Kilisesinde toplandığımız bu anda, atalarımızın Mesih’in bu sözlerine ne kadar önem vermiş olduklarını hatırlıyoruz. Onlar her türlü özveriye katlanarak kiliseler inşa etmişler, yine her türlü özveriyle bina ettikleri kutsal mekânları Tanrı’nın izzetine yaraşır bir şekilde korumuşlardı. Büyüklerimiz de, şehirlisi ve köylüsü, zanaatkârı ve tarlada çalışanı, işvereni ve işçisi, güçlerinin elverdiği ölçüde alın terleriyle kazandıklarını bir araya getirerek atalarının yolundan yürüyüp alın terleriyle kiliselerimizi inşa ederek Mesih’in akrabaları olmaya hazır olduklarını gösterdiler. “Evvel Allah” sözü, prensip sahibi bir Hristiyan için yaşam parolasıdır. Bu söz bir halkın sarsılmaz imanını, Tanrı’ya olan güvenini vurgularken öncelikle Tanrı’nın adını yüceltmeyi ve O’nun görkemine adanacak işlere öncelik verilmesini öğretiyor.

 

Kilise Mesih’in bedenidir. Kilise, hizmetini önce Tanrı’nın inayeti ve sonra Hristiyan inancının bilinciyle yaşayan imanlılar sayesinde sürdürür. İmanlılar kilisede manen güçlenirler ve ruhsal zenginliklerle donanırlar. Kilise, Kutsal Kitap’ın “Vermek, almaktan daha büyük mutluluktur” öğretisini yaşayan imanlı kişilerin özverileri sayesinde görkemli kalmakta, imanla yapılan maddi katkılar tuğlaya, keresteye ve inşaat harcına dönüşmektedir.

 

Bugün kiliselerimizde Doğuş Yortusu vesilesiyle dua ettiğimiz bu anda Mesih’le olan bağlarımızın güçlenmesini diliyoruz. Omuzlarımızda taşımak zorunda olduğumuz çarmıhlar, ruhsal yapılanmamız için çok önemlidir. Bu çarmıhları Mesih’in Çarmıhı’nın gücüyle ve Tanrı’nın sevgisini, merhametini yanımızda hissederek taşıyoruz. Unutmayalım, Mesih ölümüyle ölümü yendi ve Dirilişiyle de bizlere yeni yaşamı bahşetti. Bu yeni yaşam çarmıhlarımızı taşıma andımıza sadık kaldığımızda bereketlenir. Bu ant bizleri Tanrı’ya hizmet etmenin kutsallığına yönlendirir. Tanrı’ya hizmet yolunda bize “Düşmanlarımızı sevmemiz, bize zulmedenler için dua etmemiz, kötülük edenlere iyilik etmemiz, bize eza edenler için dua etmemiz” (Matta 5.44-45) telkin ediliyor. Yine bu yolda “Göksel Babamız’ın yetkin olduğu gibi yetkin olmaya” çağrılıyoruz.

 

Hristiyanlar olarak hayatımızın çarmıh taşımakla özdeş olduğunu bir kez daha anımsamamız gerekiyor. “Tanrı’nın Sözüne kulak vermek ve O’nu yaşamak” prensibinden hareketle, Tanrı’ya hizmet etmemiz, insanı sevmemiz buyuruluyor. Çarmıhı taşımaktan geri durduğumuz an, yaşamımız giderek karanlığa bürünür ve ruhani anlamda tahammül edilemez bir hal alır.

 

Yüce Tanrı dualarımızı kabul etsin. Şu anda Tanrı’nın insanları Hikmetiyle aydınlatması için dua ediyoruz. Göksel lütuflarını ve ruhani nimetlerini ırk ve din ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa bahşetsin. Birlikte yaşamanın değerini anlayabilmemiz için yüreklerimizdeki kardeşlik ve barış sevgisini artırsın. İnsan yaşamı Tanrı’nın bir lütfudur ve bundan dolayı yaşam hakkı kutsaldır. Tanrı’nın huzurunda bulunduğumuz bu anda tüm dünyada çatışmaların son bulması için dua ediyoruz. Yüreklerde barış ve sevgi tohumlarının yeşermesini ve yeşeren güzelliklerin dünyamızı karartan şerri yenmesini diliyoruz. Birlikte kalkınmak, birlikte hayır işlemek ve birlikte mutlu olmak üzere hepimize gayret ruhu bahşetmesi için Tanrı’ya yakarıyor ve başta Meryem Ana olmak üzere tüm azizlerin şefaatlerini diliyoruz.

 

Tanrı’nın lütfu, bereketi, merhameti ve arındıran kudreti hepimizin üzerinde olsun. Amen.

 

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ!

MESİH’İN BELİRİŞİ KUTLUDUR!

 

 

Kutsal Doğuş Yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, Resuli kilisemizin tüm evlatlarını, tüm episkoposları, rahipleri, pederleri, sargavakları, tıbirleri, Kalfayan Topluluğu rahibesini, Patrikliğimiz Danışma Kurulu’nu ve Mali Komisyonu’nu, Kadınlar kolumuzu, Gençlik Komisyonumuzu, Kullanılmış Giysi ve Eşya Değerlendirme Komisyonu’nu, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerini, Başhekimi’ni, tabiplerini ve hemşirelerini, cemaat ve kilise vakıflarımızın yöneticilerini, kadın kollarını, cemaat okullarımızın kurucu temsilcilerini, müdürlerini ve öğretmenlerini, yoksullara ve engellilere yardım kollarını, İstanbul’daki okullarımızın derneklerini, insanî yardım kuruluşlarını, basınımızın yazarlarını ve çalışanlarını, İstanbul, Anadolu ve Girit Adası’ndaki tüm imanlıları kutluyor ve hepsine mutlu bir Doğuş Yortusu dilerken, ruhanî, sosyal ve hayrî çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki tarihî Patriklik makamlarımız için de dua etmeyi sürdürüyoruz. Bayram coşkusu içersinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne derin saygılarımızı sunuyoruz. Kadasetli Katolikosumuz’dan ve Eçmiyadzin Rahipler topluluğundan Emekli Patriğimiz Mesrob II. Hazretleri için dualarını sürdürmelerini rica ediyoruz. Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri’ni ve Saadetli Kudüs Patriği Nurhan I. Hazretleri’ni ve onlara bağlı tüm rahipleri, ayrıca tüm Kilise Önderleri’ni ve onlara bağlı din görevlilerini Mesih’teki sevgi ile selamlıyor, Kutsal Doğuş Yortusu’nu kutluyoruz.

Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.

 

Başepiskopos Aram ATEŞYAN

Patrik Genel Vekili