HAS HAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kategori: Belgeler,Cemaat

Bilindiği üzere, Karagözyan Yetimhanesi Vakfı tarafından gündeme taşınan ve kamuoyunun ilgiyle takip ettiği Has Han sorunu Patrik Hazretleri’nin de dikkatine sunulmuştu. Bunun üzerine Patrik Hazretleri durumu inceleyerek bir uzlaşma sağlamak umuduyla ilgili yönetimlere çözümler öneren bir mektup göndermiş ve mektup hakkında yönetimlerle ayrı ayrı görüşmüş, ayrıca onları 28 Ekim 2020, çarşamba günü Patrikhane’de ortak bir toplantıya davet etmişti. Pandemi şartları nedeniyle bu toplantı sınırlı katılımla gerçekleşmişti.

Has Han’ın gelirlerinin bütünüyle ihtiyacı olan okullara paylaştırılması konusunda Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi ve Karagözyan Yetimhanesi Vakıfları hemfikir olmuşlardır. Mevcut sorun ise bunun nasıl ifade edileceğine ilişkindir. Karagözyan Yetimhanesi Vakfı böyle bir kararın yüzyıldır Han’ın gelirleri üstünde hak sahibi olan Karagözyan Yetimhanesi Vakfı Yönetimi’nin dahli olmadan alınmasının kurumsal bir hak ihlali ve itibarlarınzedeleyici bir davranış olduğunu düşünmektedir. Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetimi ise tapu sahibi olarak Has Han ile ilgili her türlü tasarrufun sadece kendi yönetimlerine ait olduğunu belirtmektedir.

Patrik Hazretleri tarafından yönetimlere önerilen değişik uzlaşma yolları ise şöyledir.

A PLANI:

İki yönetimin birlikte alabileceği kararlar.

  1. Geleneksel uygulamaya dönülerek Has Hanın üst kullanım hakkı ve gelirinin Karagözyan Yetimhanesi Vakfı tarafından ihtiyacı olan okullara dağıtılması, veya
  2. Has Han’ın Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı tarafından değerlendirilerek gelirin Karagözyan Yetimhanesi Vakfı ile birlikte oluşturulacak ortak bir komisyonla belirlenecek okullara dağıtılması, veya
  3. Gelirlerin okullara dağıtılması işinin iki Vakıf Yönetimi’nin yapacağı bir protokolle Patrikliğin kullanımına aktarılması, ya da

B PLANI:

İki yönetimin anlaşamaması halinde cemaat yönetim mekanizmasının işletilerek iki yönetimin Has Han’ın gelirleriyle ne yapacağının ERVAB (Ermeni Vakıflar Birliği) çatısı altında kararlaştırılması. Bu çözüm yolunda, Patrik başkanlığında toplanacak ERVAB İdare Heyeti (Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, okulu olan 13 Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, seçilmiş üç Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı) A PLANINDAKİ seçeneklerden birini ya da başkasını oylayarak kararlaştırabilir.

Patrik hazretleri bu üzücü ve zararlı çekişmenin hukuki zemine taşınması halinde cemaat içi huzuru bozacağını, yersiz ve gereksiz kutuplaşmalar oluşturacağını, toplum gündemini hakiki ve acil sorunlar dururken fuzuli meşgul edeceğini, vakıflar arası ilişkilerin ve birliğin derin yaralar alacağını, Vakıflar arası sorunların çözümünde iyi bir örnek olmayacağını, cemaatimize ait yüzbinlerce, belki de milyonlarca liranın ilgili Vakıflarca senelerce sürecek davalarda israf edileceğini, kendisinin cemaatin ruhani reisi sıfatıyla ve pederane bir yaklaşımla soruna sevgi ve kardeşlik çerçevesinde bir çözüm üretme çabasının görmezden gelinmiş olacağını, ERVAB’ın hakemlik iradesinin zedeleneceğini, böyle bir kavgayı arzu etmeyen geniş bir cemaat kesiminin dileklerinin kulak ardı edilmiş olacağını ve geleceğe övünülecek bir miras bırakılmayacağını açık bir dille Yönetimlere beyan etmiş ve bunun kendilerini tarih ve cemaat önünde büyük bir vebali taşımak zorunda bırakacağını bildirilmiştir.

Patrik Hazretleri, ayrıca yönetimlere dört yıl için halktan yetki aldıklarını ve vakıf yönetim kurulları seçimlerinin yapılamıyor olması nedeniyle görev sürelerinin uzamış olduğunu, dolayısıyla bu dönemde kendi vakıflarını ilgilendiren radikal kararlar almalarının doğru olmayacağını, en azından geçici bir uzlaşmaya razı olarak seçimler sonrası oluşacak yeni yönetimlerle bu sorunun daha kolay ve kökten çözülebileceğini belirtmişlerdir.

Patrikliğimizin bu iyi niyetli arabuluculuk girişimlerinden sonra Has Han’ın gelirlerine ilişkin ilgili Vakıf Yönetim Kurulları’nın alacakları kararların ve atacakları adımların mantığını ve vicdani tutarlığını kamuya izah etme sorumluluğu bundan böyle tümüyle ilgili vakıf yönetimlerine ait olacaktır.

PATRİKLİK SEKRETERYASI