PATRİKLİK KAYMAKAMI’NIN DOĞUŞ VE BELİRİŞ YORTUSU MESAJI

Kategori: Belgeler,Cemaat,Dini,Kilise

Hayeren Badkam tr

“Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü.” (Koloseliler; 1:19)

Her şeye gücü yeten Tanrı’mıza hamdolsun! Yeni bir yıla girmenin hemen ertesinde Rab İsa Mesih’in Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu’nu ruhani bir coşkuyla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu yortuyu kutlarken özellikle insan yaşamı için çok önemli ve tekrarı olmayan tarihsel bir olayın gerçekleşmiş olduğunu hatırlıyor ve bunun yanı sıra düşünüyoruz: “Bu olayın gerçekleşmemiş olması durumunda günahkar insan günah karanlığındaki yaşamını sürdürecekti”.

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ!

Tanrı’ya yücelik olsun! Mesih doğdu ve belirdi. İmanlılar, iki bin yılı aşkın bir süredir meleklerin “En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!” (Luka; 2:14) övgüsünü yüreklerinden gelen coşkuyla seslendiriyor ve bu sayede yenileniyorlar.

Rabbin Belirişi’nin mükemmel sırrının anlamını gerçekten kavramak, karanlıktan ve ümitsizlikten çıkmka anlamını taşır. Rabbin Belirişi, Tanrı’nın sınırsız merhametinin ürünüdür. İnsan, kötülükten kaynaklanan göz kamaştırıcı manzaraya kapılarak Tanrı iradesine karşı isyan etti ve kutsiyetle yaşam bağını kopardı. Bu kopmanın sonucunda Tanrı’nın azarlayıcı sözleri duyuldu ve ardından da huzurdan kovulma ve ölüm laneti geldi.

İlk ebeveynlerimizden başlayarak, insanoğlu dünyada karşılaştığı sıkıntılar, acılar ve yaşantısındaki dalgalanmalar karşısında doğal olarak güçsüzlüğünün, çaresizliğinin farkına vardı. Bu farkına varma ise uğramış olduğu mutsuzluğun nedenleri hakkında düşünme fırsatını doğurdu.

Yeryüzündeki bu duruma karşın gökyüzünde bir kurtuluş planı hazırlanıyordu. Yerin ve göğün yaratıcısı, insanoğlunun her bir adımını takip eden Göksel Babamız sınırsız merhametiyle, acınacak durumdaki insanoğlunu düşkün durumdan kurtarmaya ve kendisine mükemmel bir kurtuluş fırsatı sunmaya karar verdi.

Kutsal Kitap’ta, başlangıcı ve sonu olmayan Tanrı, mükemmel yaratıcılık vasfıyla tanınır. O her şeyi iyi yarattı. Tanrı yaratmakla yetinmedi. Yarattıklarını gözetti. Unutmayalım! Tanrı yarattıklarını gözetmeye devam ediyor. O halde Kendi suretinde yarattığı insanı kurtarmak için mükemmel bir planı uygulamaya koymuş olması tuhaf olmasa gerek. İşte Tanrı’nın sınırsız merhameti bu noktada belirir. Göksel Baba’nın uygulamaya koymuş olduğu kurtuluş planının zirve noktasında Biricik Oğul, Mesih bulunur. O beden almış Tanrı’nın Sözü’dür. Asırlar boyunca Tanrı’nın kurtuluş planına dahil olmuş, kendilerine güvenilen görevleri tamamlayarak insan yaşamından gelip geçmiş aziz kişilerden farklılığı vardır. Resul Pavlus’un, kalemiyle bize ulaştırdığı kutsal sözlerin öğretisine kulak verelim: “Görünmez Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur. Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü. yerdeki ve gökteki her şeyi O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu” (Koloseliler; 1:15-20). Bu kurtuluş müjdesini değerlendirerek, günaha olan bağlarından kurtulan ve insanı yutan karanlıktan çıkanlara ne mutlu!

Barışma kavramının Kutsal Kitap’tan gelen hoş sesi kulaklarımızda yankılanıyor. Tanrı, Kendisi ile insan arasındaki bağın kopmasından rahatsız olmuştu. Tanrı’nın büyüklüğü bu noktada belirir: Düşmüş insanın kurtuluşunu isteyen ve bu isteği doğrultusunda barışmanın yolunu açan Tanrı’nın Kendisidir. Tanrı’nın Biricik Oğlu’nun belirişi büyük ve mükemmel bir sırdır. Tanrı’nın barışma yolunu açma girişiminde bulunması da aynı derecede mükemmel bir sırdır.
Düşünelim ve özellikle de günlük yaşamımızda suçlu taraftan gelen barışma dileklerinin cevapsız bırakıldığı dünyamızda, Göksel Baba’nın büyük merhametini imanla kavramaya gayret edelim.

Tanrı’nın bu gözeten ve sevgi dolu duruşunun cevapsız kalmaması için kilisemizin ilahilerinin sözleriyle itirafta bulunalım: “ Bu yaşam denizinde dalgalanıyoruz. Düşman karşımıza fırtınalar ve dalgalar çıkartıyor. Bizler yaşamlarımıza destek olacak iyi kaptana muhtacız”. İyi Kaptan Mesih’dir. Kilisemiz azizlerinden Narek’li Krikor’un dua kitabının kelimeleriyle Mesih’in huzurunda dua ediyoruz. İmanımız doğrultusunda “yüreklerimizin derinlerinden Tanrı ile konuşma” niteliğindeki bu sözlerle Mesih’e sesleniyoruz: “Rabbim ve Kralım, yaşamım ve desteğim, ümidim ve güvencem, İsa Mesih, herkesin Rabbi, kutsalların ruhlarında yaşayan Kutsal, kederlilere teselli ve günahkarların bağışlanma yeri”. Bu dualarla, Beytlehem’de dünyaya gelen Bebek’e sarılalım. O, “Yol, gerçek ve yaşam” ve “Baba’ya ulaşmadaki önderimiz”dir. O, insan olup aramızda yaşayan Söz’dür. (Yuhanna, 1: 13). Kutsal İncil’in “Hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi” (Yuhanna, 1:16) ayetleriyle imanımızı koruyalım.

Kutsal Doğuş Yortu’sunda iman, ümit ve sevgi ile Emekli Patrik Mesrob II. Hazretleri için dua etmeye devam ediyoruz. İman birliği içerisinde olduğumuz tüm imanlıların da bizlerle birlikte dua ettiğine eminiz. Bu yortuda da, dünya barışı, ülkemiz yöneticileri ve ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için dua ediyoruz. Suriye’deki, Irak’taki ve tüm dünyada sıkıntı, zorluk, yokluk ve savaş tehdidi altında olan kardeş ve kız kardeşlerimiz, aynı zamanda, hiçbir ırk, din, dil ayrımı gözetmeden bu ülkelerdeki herkes için dua ediyoruz.

Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, Resuli kilisemizin tüm evlatlarını, episkoposları, rahipleri, pederleri, sargavakları, tıbirleri, Kalfayan Topluluğu rahibesini, Patrikliğimiz Mali komisyonu’nu, kadın ve gençlik kollarımızı, Kullanılmış Giysi ve Eşya Değerlendirme Komisyonu’nu, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerini, Başhekimi’ni, tabip ve hemşirelerini, cemaat ve kilise vakıflarımızın yöneticilerini, kadın kollarını, cemaat okullarımızın kurucu temsilcilerini, müdürlerini ve öğretmenlerini, yoksullara ve engellilere yardım kollarını, İstanbul’daki okullarımızın derneklerini, insanî yardım kuruluşlarını, basınımızın yazarlarını ve çalışanlarını, kiliselerimize, hayır ve eğitim kurumlarımıza madden ve manen destek olan hayırseverlerimizi, İstanbul, Anadolu ve Girit Adası’ndaki tüm imanlıları kutluyor ve hepsine mutlu bir Doğuş ve Beliriş Yortusu dilerken, ruhanî, sosyal ve hayrî çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu vesilesiyle Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki tarihî Patriklik makamlarımız için de dua etmeyi sürdürüyoruz. Bayram coşkusu içersinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne derin saygılarımızı sunuyoruz. Kadasetli Katolikosumuz’dan ve Eçmiyadzin Rahipler topluluğundan Patrik Mesrob II. Hazretleri için dualarını sürdürmelerini rica ediyoruz.

Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri’ni ve Saadetli Kudüs Patriği Nurhan I. Hazretleri’ni ve onlara bağlı tüm rahipleri, ayrıca tüm Kilise Önderleri’ni ve onlara bağlı din görevlilerini Mesih’teki sevgi ile selamlıyor, Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu’nu kutluyoruz.

Ermeni Kilisesi’nin dünyadaki bölgesel Ruhani Önderlerini biraderane sevgiyle ve Kutsal Doğuş’un ümit dolu müjdesiyle selamlıyoruz.

Tüm kardeş kiliselerin, özellikle de Ermeni Katolik ve Ermeni İncili Kiliseleri’nin önderlerini, din adamlarını ve cemaatlerini, Doğuş ve Beliriş Yortusu vesilesiyle Mesih’teki sevgiyle kutluyoruz.

Pederane sıcak bir sevgiyle diyasporada, gurbet ortamında gelenek ve göreneklerimizi korumaya çalışan ve doğdukları topraklarla ruhsal ve kültürel bağı koparmayan tüm İstanbul Ermenileri, Surp Haç Tıbrevank, Getronagan, Esayan, Mıhitaryan okullarından yetişenler derneklerini ve yurt dışındaki tüm dindar ve kilisesever cemaat üyelerini selamlıyoruz.
Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ!
MESİH’İN BELİRİŞİ KUTLUDUR!

Başepiskopos Karekin Bekçiyan
Patriklik Kaymakamı