2019 GRONAGAN JOGHOV NOR GAZMԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌՈՅ

 Նախագահ
Ն. Ա. Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք

Ատենապետք
ա) Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան
բ) Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան

Ատենադպիրք
ա) Արժ. Տ. Կորիւն Աւ. Քհնյ. Ֆէնէրճեան
բ) Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեան

Անդամք
Գերպ. Տ. Զաքէոս Ծ. Վրդ. Օհանեան
Հոգշ. Տ. Շնորհք Աբղ. Տօնիկեան
Արժ. Տ. Տրդատ Աւ. Քհնյ. Ուզունեան
Արժ. Տ. Զաւէն Քհնյ. Պչաքճեան
Արժ. Տ. Զաքար Քհնյ. Գօփարեան