RAHİBELER

  • Rahibe Kayane Dulkadiryan
    Dğ.: İstanbul 1966. Rahibe: 2006. Gisasargavak: 2014.
    E-mail: kuyrgayane@gmail.com